Regulamin

REGULAMIN 

Regulamin sklepu internetowego 

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późń, zm.)  Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

 • Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 • Kupujący/Użytkownik/Klient - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” (Użytkownik).
 • Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę.
 • Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 • Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej www.immortals.sklep.pl do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego/Konsumenta  oferty zakupu.
 • Dane kontaktowe oznaczają: 
  • w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.immortals.sklep.pl
 • Sklep internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http:// www.immortals.sklep.pl pośrednictwem, którego Klient/Konsument może w szczególności składać Zamówienia.
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem/Konsumentem.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/Konsumenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • Sklep - prowadzony przez Wojciecha Czaplickiego działającego pod firmą Królewska Sosna - sklep internetowy działający pod adresem www.immortals.sklep.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 • Przedsiębiorca/Sprzedawca – Wojciech Czaplicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Królewska Sosna;
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem/Konsumentem a Sprzedawcą; 
 • Rachunek - wystawiona przez Sklep faktura/rachunek lub paragon fiskalny; 
 • Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta/Konsumenta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta/Konsumenta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; 
 • Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 683).

 

II. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem: www.immortals.sklep.pl

2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

3. Regulamin określa w szczególności: 

  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
  • zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Internetowego Sklepu www.immortals.sklep.pl, działającego pod
   adresem www.immortals.sklep.pl prowadzonego przez Wojciecha Czaplickiego działającą pod firmą Królewska Sosna z siedzibą w Sorkwitach przy ul. Borowski Las 15 11-731, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer NIP 742-103-31-24, numer REGON 51038127 
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
  • zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient/Konsument.
 • Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedającym
  i Kupującym/Konsumentem, następuje poprzez przesłanie Kupującemu/Konsumentowi informacji na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia do przesyłki zawierającej zamówione produkty, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.
 • Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Oferta przedstawiona na stronach Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

5. Kontakt ze Sklepem:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: shop@immortals.sklep.pl
- telefonicznie: +48 669591110
- pisemnie na adres: Sambor Czaplicki, Al. Rzeczypospolitej 4C m.3, 80-369 Gdańsk – numer rachunku bankowego: 731240161711110010727405356. Klient/Konsument może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej w godzinach od 10:00.do 17:00 w dni robocze. 

III. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz Składanie zamówień przez Internet niezbędne jest spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient/Konsument następujących minimalnych wymagań technicznych: 

“Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
Internet Explorer do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i cookies” 

a. System operacyjny: iOS lub Windows b. Procesor: Intel lub AMD
c. RAM: 1 - 3 GB
d. Dysk twardy: 200 GB
e. Karta graficzna: Zintegrowana z płytą
f. Sterowanie: klawiatura, mysz
g. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: 1 MB/s
i. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10) 

IV. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 • Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.immortals.sklep.pl
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie zamówień przez Klienta/ Konsumenta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zakładania Konta klienta w Sklepie. Do składania zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 • Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący/Konsument jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
 • Przed zawarciem umowy Kupujący/Konsument może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego z produktów. 
 • Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe www.immortals.sklep.pl siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 • Informacje o towarach i usługach zamieszczone na stronie www.immortals.sklep.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep na konto poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zaliczkę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie złożenia zamówienia stanowiące specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail wraz z treścią aktualnego regulaminu, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu. Z chwilą przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. 

5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
a. dokonać wyboru zamawianych towarów lub usług, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
b. złożyć formularz zamówienia, klikając przycisk „Zamawiam”, a następnie wypełniając formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy. Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
c. dokonać wyboru sposobu dostawy i płatności spośród dostępnych oraz adres dostawy i adres, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
d. dokonać wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
e. kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup”.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep nie potwierdza przyjęcia zamówienia do realizacji i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Klienta/Konsumenta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta/Konsumenta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep niezwłocznie zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności Klientom/Konsumentom.

7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Sklep nie potwierdza przyjęcia zamówienia do realizacji i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Klienta oraz o możliwych sposobach jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
b. anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci odpowiednią należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności Klientom.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z postanowieniami Regulaminu. 

9. Z chwilą odebrania przez Kupującego/Konsumenta informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep, dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość). 

10. Sklep  dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep  z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów/Konsumentów. 

V. Ceny towarów.

 • Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 

a. podawane są w złotych polskich,
b. są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT,
c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 • Do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy w wysokości określonej przez Klienta przy składaniu zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie www.immortals.sklep.pl
 • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu 

4. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień złożonych przez Klienta/Konsumenta przed opublikowaną zmianą i będących w trakcie realizacji. 

VI. Czas realizacji zamówienia.

1. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Aktualny status zamówienia dostępny jest po kliknięciu w link, który Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wraz ze specyfikacją zamówienia. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. 

2. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3. Do krajów Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską. 

4. Realizacja  zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

5. Zamówienia złożone w dniu wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia. 

6. Dostawa zakupionych Towarów odbywa się poprzez wysłanie Towaru na podany przez Kupującego/ Konsumenta w formularzu zamówienia adres. 

7. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego/ Konsumenta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 

VII. Formy płatności.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
- przelew bankowy,
- przelew elektroniczny,

Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, wysyłka zamówienia nastąpi po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (https://www.shoper.pl/platnosci/. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.


3. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest rachunek. 

VIII. Reklamacje.

 • Umową sprzedaży objęte są Produkty nowe. Na stronach Sklepu znajduje się opis każdego Produktu.
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 
 • Sklep zobowiązany jest do wydania Produktów bez wad. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. 

4. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

5. W każdym przypadku stwierdzenia wadliwości Produktu Klient powinien odesłać towar na adres: Sambor Czaplicki, Al. Rzeczypospolitej 4C m.3, 80-369 Gdańsk. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą produktu.

6. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 30 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia (załącznik nr 1 do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Sambor Czaplicki, Al. Rzeczypospolitej 4C m.3, 80-369 Gdańsk. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 • Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się: 

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. 

4. Zwracane towary muszą być kompletne. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 9 marca 2017 r.  o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r. , Dz. U. z 2017 r., poz.683) nie przysługuje m.in. w przypadku: 

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. zawartej w drodze aukcji publicznej.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu, także koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogły zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawierania umowy, przedsiębiorca zobowiązany jest do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

7. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

X. Zwrot należności Klientom.

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

XI. Dane osobowe.

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych w celu wystawienia faktury, rachunku oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej Administratorem danych osobowych Klientów jest Wojciech Czaplicki. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

3. Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

 

XII. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

 

XIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

 

 • Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Królewska Sosna z siedzibą w Sorkwitach przy ulicy Borowski Las 15.
 • Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności znajdującej się pod adresem: www.immortals.sklep/regulamin. Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Poprzez udostępnienie adresu e-mail, Klient wyraża zgodę na dokonywanie doręczeń korespondencji wyłącznie w formie elektronicznej. W przypadku zmiany adresu mailowego w trakcie realizacji zamówienia, Klient zobowiązuję się do niezwłocznego przekazania aktualnego adresu mailowego do doręczeń. 

3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.immortals.sklep.pl Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to: 

a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.immortals.sklep.pl

c. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 459)).

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną. 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2017 do odwołania.

7. Znak towarowy Immortals oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej www.immortals.sklep.pl są i pozostaną wyłączną własnością działalności gospodarczej pod firmą: Królewska Sosna lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia właściciela działalności gospodarczej pod firmą: Królewska Sosna lub danego właściciela praw własności intelektualnej.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.immortals.sklep.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

9. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem http:/www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Klient może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

--------
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
......................................,
..........................................
(nazwa sklepu i adres)
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu
od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl